Image

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τώρα να κάνουν την αίτηση - φάκελο ΕΣΠΑ χωρίς καμία επιβάρυνση για το κόστος του φακέλου , μέσω της πλατφόρμας

https://www.openshops.gr 

(πατώντας το κουμπί "Επιθυμώ να υποβάλλω αίτηση στη δράση E-λιανικό" , συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας και σας καλεί ο σύμβουλος για να προχωρήσετε την αίτηση) ή καλείτε στο 2107000850 να μιλήσετε με σύμβουλο.

Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι 24/3/21 (15:00) . Θα συμβουλεύαμε να ξεκινήσετε τη διαδικασία άμεσα , καθώς αυτή απαιτεί να στείλετε ηλεκτρονικά κάποια έντυπα που ίσως πάρει χρόνο να τα συγκεντρώσετε και καλό είναι να μην γίνει τελευταία στιγμή για να προλάβετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Καλό επίσης είναι να έχετε μιλήσει με το λογιστή σας για το αν πληρείτε τα βασικά κριτήρια , πριν προχωρήσετε.

 Τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να τον δείτε εδω:

https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5113/20210212_034%CE%9A%CE%95_e-lianiko.pdf 

Σε αυτόν στη σελίδα 66-παράρτημα V , μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθεί να συγκεντρώσετε.


Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Προϋπολογισμός της Δράσης

80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας ως εξής:
-Ανατολική  Μακεδονία  &  Θράκη,  Κεντρική  Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα:   31.460.375,27€
-Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη:  15.515.395,28€
-Αττική :  25.042.943,11€
-Στερεά Ελλάδα : 3.542.629,55€
-Νότιο Αιγαίο : 4.438.656,79€


Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

   - Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
   - Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιδότηση

   - Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
   - Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

   - να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
   - να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
    -να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
    -οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
   - να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
   - το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
   - να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
   - να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
   - να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
Αυτές τις προϋποθέσεις θα πρέπει να ελέγξουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με το λογιστή τους κατ'αρχήν και με τον σύμβουλο επιχειρήσεων που θα υποβάλει το φάκελο μετά , αν τις έχουν ώστε να μπουν στη διαδικασία της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
  1. Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού)

   - Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία  του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
    'Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

  2. Λογισμικό

   - Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
   - Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
   - Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24/03/2021και ώρα 15:00.

Ποιες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα

  • ΦΠΑ τιμολογίου
  • Κόστος συμβούλου επιχειρήσεων για την καταθεση φακέλου

Ποιες είναι οι φάσεις για την ολοκλήρωση του φακέλου και την υλοποίηση του έργου

  • Αρχικός έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων με το λογιστή και τον σύμβουλο επιχειρήσεων ώστε να δει η επιχείρηση αν μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση συμμετοχής και έχει την πιθανότητα να εγκριθεί -ΠΡΟΣΟΧΗ: ειναι σημαντική φάση γιατί το κόστος φακέλου δεν επιδοτείται , άρα θα πρέπει η επιχειρηση να το επιβαρυνθεί ακόμη και αν τελικά δεν εγκριθεί. Είναι καλύτερα αν δεν έχει τις προϋποθέσεις να μην προχωρήσει καθόλου σε αίτηση.
  • Μετά την προαξιολόγηση ( και αν πληρούνται τα κριτηρια εισαγωγής)συντάσσεται και κατατίθεται ο φακελος-αίτηση συμμετοχής( μέχρι 24/3/21)

  • Σε διάστημα 1 μηνός περίπου ελέγχονται απο τον αρμόδιο φορέα οι αιτήσεις και με βάση τα όρια προϋπολογισμόυ ανα περιφέρεια και την συγκριτική αξιολόγηση τους που θα τους δώσει κάποια βαθμολογία , επιλέγονται προς έγκριση οι δυνιτικά δικαιούχες επιχειρήσεις. Δημοσιευεται ο αντίστοιχος πίνακας απο τον οποίο θα γνωρίζει η επιχείρηση αν έχει εγκριθεί , ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.
  • Μέσα σε διάστημα 6 μηνών υλοποιείται το έργο και γίνεται η τελική αίτηση χρηματοδότησης. Σε αυτή θα πρέπει να δηλωθεί η ηλεκτρονική διευθυνση του eshop  προς έλεγχο και μεταξύ άλλων εγγράφων να κατατεθούν τιμολόγια εξόφλησης και αποδεικτικά εξόφλησης.
  • Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος εγκρίνεται η χρηματοδοτηση και η επιχείρηση πάιρνει τα χρήματα λίγο διάστημα μετά ( συνήθως απο 20 μέρες εώς 2 μήνες)

Ζητήστεπροσφοράπληροφορίεςγια το πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε

Χάλκης 5, Νέο Ηράκλειο, Αττική

  • dummy2102838009

  • dummy2102838091

  • dummy info@logicsoft.gr

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις
Please fill the required field.

Search